Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro vzdělávací produkty a služby organizované Michalem Raszkou se sídlem Vendryně 1307, 739 94 Vendryně, IČO 87687020, Bankovní spojení: 2101797919/2010, prostřednictvím www.michalraszka.cz.  Dále jen jako “prodávající”.

 

1.2. Používáním internetových stránek www.michalraszka.cz dáváte souhlas s těmito obchodními podmínkami. Michal Raszka si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud se rozhodnete nepřijmout tyto obchodní podmínky, prosíme nepoužívejte stránky www.michalraszka.cz

 

1.3. Prodávající zajišťuje realizaci vzdělávacích akcí, služeb a produktů.

 

1.4. Předmětem smluv prodeje (dále jen „předmět koupě“), jsou především vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, webináře, audio nahrávky a on-line kurzy především z oblasti psychického zdraví, komunikace, seberozvoje apod. (dále jen „produkty“).

 

1.5. V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.)., upravují tyto obchodní podmínky vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), konkrétní podmínky, rozsah a předmět prodeje uzavíraného mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím www.michalraszka.cz.

 

1.6.. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kupující dále označován také jako „zákazník“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

1.7. Všechny produkty a služby nabízené prodejcem jsou určeny pro osobní potřebu kupujícího. Všechny produkty a služby, které prodávající prostřednictvím webových stránek prodává, prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

 

1.8. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. 

 

1.9. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

1.10. Kupující „on-line produktů“ bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku je nutné, aby při sledování videí, audio nahrávek v jednotlivých on-line programech dodržoval závazné pokyny pro sledování a poslech (dále jen „Pokyny”) uvedené níže.

 

1.10.1. Doporučujeme využívat případné přístupy a techniky pouze s vědomím upozornění, které jsou v rámci vzdělávání poskytovány. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné fyzické či psychické újmy kupujícího, které by mohly vzniknout nesprávným užíváním. 

 

1.10.2. Nabízené produkty nenahrazují lékařskou, psychiatrickou, psychologickou či psychoterapeutickou péči. 

 

1.11. Webové stránky www.michalraszka.cz mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a aplikace,  které mohou nabízet různé služby. Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek provozovaných třetími osobami.

 

1.12. Pokud prodávající prostřednictvím stránky www.michalraszka.cz zpřístupňuje materiály nebo údaje skrze aplikace (software) třetích osob, je užívání těchto aplikací nebo poskytování, získávání a zpracovávání informací, osobních údajů či jiného obsahu a nakládání s nimi podřízeno pravidlům a podmínkám těchto jiných internetových stránek a jejich provozovatelů a nakládání s těmito aplikacemi, informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá kontrole ani odpovědnosti prodávajícího.

 

1.13. Prodávající není odpovědný za občasnou nefunkčnost webových stránek (např. z důvodu oprav, údržby, zavádění nových technických řešení apod.). Rovněž není odpovědný, pokud jsou webové stránky www.michalraszka.cz v každém okamžiku bezchybné a bez virů. Nenese tak odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku nefunkčnosti nebo užití webových stránek nebo ztráty dat či příspěvků.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Pokud je na stránkách www.michalraszka.cz zřízen uživatelský účet nebo členská sekce, může kupující na základě registrace přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů (dále jen „uživatelský účet“).

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu může kupující aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Pokud je na stránkách www.michalraszka.cz zřízen uživatelský účet, je k němu přístup zabezpečen uživatelským emailem a heslem v členské sekci, která jsou dodána kupujícímu po zaplacení daného produktu. 

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Webové rozhraní obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny produktů jsou konečné, včetně všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

 

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.5. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.michalraszka.cz Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím konkrétní webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup dostupných na webové stránce https://www.michalraszka.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. 

 

3.6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu ověřené a akreditované společnosti Comgate, která má příslušná oprávnění a která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.

 

Cenu produktů může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem na korunový účet prodávající nebo pro zákazníky ze Slovenska na účet v eurech.

  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. (Neplatí pro zákazníky ze Slovenska.)

 

4.2. V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelné platby.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad – faktura, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. 

4.5. Prodávající není plátcem DPH.

4.6. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Vzhledem k charakteru služby (duševní vlastnictví) nelze po aktivaci tohoto produktu odstoupit od kupní smlouvy. V případě storna u osobních akcí (semináře, workshopy, skupinové akce) vrací prodávající kupujícímu déle než měsíc před akcí 50% vstupného, měsíc před akcí není možné akci stornovat.

 

5.2. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele – Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržujte pokyny uvedené níže v Reklamačním řádu.

 

5.3. Pořadatel seminářů, kurzů a workshopů si vyhrazuje právo (ve velmi výjimečných případech) na změnu termínu a  formy plánované akce z osobní formy na distanční, a obráceně. Také na tuto změnu se vztahuje bod 5.1. Pokud tato změna není ze strany pořadatele možná nebo ze strany objednavatele je s touto změnou vyjádřen písemný nesouhlas, tak se pořadatel zavazuje vrácení částky.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

6.1. Vyřizování reklamací (např. pokud akce je krácena, není realizována, nebo v ní dojde k nějaký závažným skutečnostem, které výrazně ovlivní kvalitu či časovou dotaci akce) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy raszkamichal@email.cz nejpozději do týdne.

 

6.2. Prodávající není odpovědný za technické problémy na straně kupujícího.

 

6.3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na email: raszkamichal@email.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

6.4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především z důvodu prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; nebo  porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

 

7.2. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či k poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

7.3. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (především online vzdělávací programy, e-booky, webináře) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

7.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy raszkamichal@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně fakturační údaje, včetně IČO (dále jen jako „osobní údaje“).

 

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

8.6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


8.6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. POUŽITÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ UŽIVATELEM STRÁNEK WWW.MICHALRASZKA.CZ

 

9.1. Uživatel webových stránek www.michalraszka.cz je odpovědný za případný obsah a příspěvky, které vkládá na internetové stránky www.michalraszka.cz. Jedná se o komentáře, reakce, zpětnou vazbu, fotografie, nahrávky či jiné záznamy. Především je odpovědný za neporušování těchto obchodních podmínek a neporušování autorských práv třetích osob. Prodávajícíc Michal Raszka není odpovědný za tyto případné obsahy a příspěvky.

 

9.2. Veškeré údaje, které uživatel vloží na stránky www.michalraszka.cz jsou veřejně přístupné. Mohou být tedy použity třetími osobami bez vědomí a souhlasu prodávajícího Michala Raszky, který není za tuto skutečnost odpovědný a nemůže ručit za jejich další nakládání.

 

9.3. Michal Raszka si vyhrazuje právo (bez nároku na odměnu) data či příspěvky (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které byly vloženy na www.michalraszka.cz dále bezúplatně používat. 

9.4. V případě, že data či příspěvky, které byly vloženy na stránky www.michalraszka.cz, mají znaky díla chráněného podle autorského zákona, dává tím uživatel licenci. Michal Raszka má právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, který ji pro Michala Raszku podstupuje bezúplatně a bez nutnosti souhlasu nebo vyrozumění. 

10. PRAVIDLA, AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA

10.1. V prostředí internetových stránek www.michalraszka.cz není dovolené:

10.1.1. porušovat obecně závazné právní předpisy nebo vykonávat protiprávní činnost, ani porušovat povinnosti, které jsou zde stanovené,

 

10.1.2. jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obecně uznávaným morálním či etickým pravidlům (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),

 

10.1.3. jednání, které je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),

 

10.1.4. jednání, které je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,

 

10.1.5. využití internetových stránek k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné podobné činnosti uživatele nebo třetích osob,

 

10.1.6. jednání, které je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.), nebo uvádění matoucích či nepravdivých údajů či sdělení,

 

10.1.7. jednání, které narušuje možnost využívání internetových stránek jinými osobami nebo které by mohlo narušit jejich stabilitu, chod či bezpečnost,

 

10.1.8. zasahovat do internetových stránek jiným způsobem, než je stanoveno pro jejich obvyklé užívání.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2. Kontaktní údaje prodávajícího: 

 

Michal Raszka

IČO: 87687020

Sídlo i adresa pro doručování: Vendryně 1307, 739 94 Vendryně

adresa elektronické pošty: raszkamichal@email.cz

 

Ve Vendryni, dne 2.5.2024

 

Michal Raszka

Pokud máte zájem o informace ohledně plánovaných seminářů, článků, jiné inspirace...

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU MÉHO NEWSLETTERU

Nespamuji, snažím se nebýt otravný, kdykoli se odhlásíte :).

Přihlášením souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů v souladu s podmínkami jejich ochrany. Rozumím, že mám právo kdykoli tento souhlas odvolat.